logo
            EN    UA  
     Unicorn College > Certifikační zkoušky
    Certifikační zkoušky
header_line.png
 
right-menu_bottom-line.png
Certifikace na Unicorn College
Unicorn College nabízí všem zájemcům možnost vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření pro distribuci některých produktů na finančním trhu a vyhlášky č. 215/2012 Sb. Cílem odborné zkoušky je ověřit odbornou způsobilost uchazeče k výkonu distributorské činnosti dle zákona.
Odborná zkouška je písemná, probíhá prostřednictvím elektronického zkušebního systému, tzv. on-line testu. Zkouška probíhá za dohledu členů zkušební komise. Po úspěšném absolvování zkoušky (podmínky viz níže), získá uchazeč certifikát o odborné způsobilosti.
    Cena zkoušky
header_line.png
 • 1 600 Kč včetně DPH zkouška
 • 2 000 Kč včetně DPH zkouška + elektronické studijní materiály včetně selftestů
Po vzájemné dohodě je možné uspořádat odbornou zkoušku i v jiných termínech a lokalitě. Pro bližší informace nás kontaktujte pomocí e-mailu ozkousky@unicorncollege.cz nebo na telefonním čísle 221 400 400.
    Obsah zkoušky
header_line.png 
Zkouška se zkládá ze dvou částí, a to části teoretické a části praktické, která je postavena na případových studiích.Zkouškové otázky jsou v teoretické části testu zadávány z šesti okruhů s následujícím  rozdělením
 1. Právo - právní předpisy z oblasti finančního trhu a souvislosti s ostatními právními normami
  (10 otázek)
 2. Principy fungování důchodového spoření (15 otázek)
 3. Principy fungování doplňkového penzijního připojištění (15 otázek)
 4. Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti. (10 otázek)
 5. Principy finančního trhu včetně teorie financí.(5 otázek)
 6. Investiční strategie a související rizika. (5 otázek)
Otázky teoretické zkoušky jsou zadávány formou multiple choice, kdy má uchazeč na výběr ze čtyř odpovědí (a-d). Správně je vždy jen jedna z odpovědí.
Praktická část zkoušky se sestává ze dvou případových studií. Každá studie má šest podotázek. U každé podotázky má uchazeč na výběr ze čtyř odpovědí (a-d). Správně je vždy jen jedna z odpovědí. Studie jsou zaměřeny na oblast důchodového a penzijního spoření. Každá případová studie má výpočetní část (výpočet opt-outu, reálného zhodnocení apod.). Každá ze studií prověřuje znalost nároků účastníka plynoucího z důchodového a penzijního připojištění.
Otázky jsou generovány každému uchazeči náhodně z databáze, kde je ke každému okruhu přiřazeno 100-200 testových otázek. Tím je zajištěna originalita a neopakování variant. Každá varianta nicméně vždy obsahuje alespoň jednu otázku týkající se nemožnosti vystoupení z 2. pilíře, formy plnění po dosažení zákonných podmínek a minimálně jednu otázku týkající se derivátů. 
Otázky v teoretické i praktické části mají stejnou bodovou hodnotu (1 bod). Pro splnění odborné zkoušky musí uchazeč správně zodpovědět 75% otázek z teoretické části, tedy získat celkově minimálně 45 bodů, přičemž musí získat minimálně 60% z každého z tématických okruhů. Z praktické části musí uchazeč získat minimálně 75%, tedy 9 bodů.
    Seznam zdrojů ke zkoušce
header_line.png
 • Zákon č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření
 • Zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
 • Vyhláška č. 215/2012 o odborné způsobilosti pro distribuce některých prodiků na finančním trhu
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Němeček, Eduard. Úvod do studia finanční politiky. Praha : Všehrd. 2001. 80-85305-45-3.
 • Bakeš, Milan, Karfíková, Marie, Kotáb, Petr, Marková, Hana. Finanční právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck. 2009. 978-80-7400-801-6.
 • Mrkývka, Petr, Pařízková, Ivana. Základy finančního práva. Brno: Masarykova univerzita. 2008. 978-80-210-4514-9.
 • Švestka, Jiří, Dvořák, Jan. Občanské právo hmotné. 5.vydání. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 2. díl, 978-80-7357-473-4.
 • Revenda Zdeněk, Mandel Martin, Kodera Jan, Musílek Petr, Dvořák Petr. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualizované vydání. Management Press. Praha 2012. ISBN 978-80-7261-240-6
 • Jílek Josef: Akciové trhy a investování. Grada Publishing. Praha 1999. ISBN:978-80-247-2963-3
 • Gladiš, Daniel. Naučte se investovat. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1205-5
 • Koderová, Jitka, Hájek, Petr. Banky, finance a finanční trhy. 1. vyd. Praha: Unicorn College s.r.o. Praha 2012. ISBN 978-80-87349-11-3.
 • Radová, Jarmila, Dvořák Petr, Málek Jiří. Finanční matematika pro každého. Grada Publishing 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.
 • Hájek, Petr. Obchodování na finančních trzích. 1. vyd. Praha: Unicorn College s.r.o. Praha 2012. ISBN 978-80-87349-13-7.
 • Štýbr, David a kol. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. Grada 2011. ISBN 978-80-247-3648-8
 • Kolektiv autorů. Studijní texty ke zkoušce odborné způsobilosti dle zákona 427/2011 Sb. Unicorn College 2012 (dostupné v elektronické podobě v případě, že uchazeč vykonává odbornou zkoušku u Unicorn College).
    Ke stažení
header_line.png