logo
            EN    UA  
     Unicorn College > Certifikační zkoušky > Všeobecné podmínky
    Všeobecné podmínky
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
    Obecné podmínkyheader_line.png
 1. Odborná zkouška je vykonávána v českém jazyce.
   
 2. Odbornou zkoušku může vykonat fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která splní požadavky uvedené v tomto zkušebním řádu.
    Požadavky na uchazečeheader_line.png
Osoba, ucházející se o odbornou zkoušku musí splnit následující požadavky:
 1. Řádné podání přihlášky k vykonání odborné zkoušky prostřednictvím elektronického přihlášky. Elektronický formulář obsahuje povinná pole, bez jejichž vyplnění nemůže být úspěšně odeslán.
   
 2. Zaplacení poplatku uvedeného v ceníku, a to bezhotovostně převodem na účet Unicorn College v termínu uvedeném v pozvánce ke zkoušce.
Splnění požadavků doloží uchazeč při registraci v den zkoušky:
Ad. 1: Identifikačním průkaz (občanský průkaz, pas).
Ad. 2: Potvrzením o zaplacení poplatku. Informace o platbě (číslo účtu, variabilní symbol a termín platby) budou uchazeči zaslány elektronicky, bezprostředně po odeslání přihlášky. Potvrzení o platbě je odesláno uchazeči elektronicky. Bez potvrzení o platbě nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce. V případě, že uchazeč nesplní některou z výše uvedených podmínek, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku.
    Termín a místo zkouškyheader_line.png
 1. Termíny zkoušek jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Certifikační zkoušky. Zde je uvedeno i místo a přesný čas registrace a zahájení zkoušky. Uchazeč uvede v elektronické přihlášce požadovaný termín z dané nabídky. Při obsazování termínu platí časová priorita došlých přihlášek, přičemž rozhodující je datum a čas přijetí elektronické přihlášky.
   
 2. Unicorn College zašle elektronicky uchazeči o zkoušku potvrzení termínu v podobě pozvánky na zkoušku, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce (spolu s podmínkami platby za odbornou zkoušku).
   
 3. Uchazeč má nárok bezplatně změnit termín pro vykonání zkoušky, a to nejpozději 7 kalendářních dní před potvrzeným termínem. Žádost o vykonání zkoušky v jiném termínu zašle uchazeč e-mailem na adresu ozkousky@unicorncollege.cz. Unicorn College uchazeče elektronicky vyrozumí o změně termínu zasláním nové pozvánky.
   
 4. Unicorn College si vyhrazuje právo za výjimečných okolností změnit datum, čas nebo místo konání zkoušky, případně konkrétní termín zcela zrušit. Uchazeč musí být o takovém kroku bez zbytečného odkladu informován. V případě změny termínu, či jeho zrušení ze strany Unicorn College má uchazeč právo
   
  1. bezplatně změnit termín konání zkoušky
    
  2. na zrušení účasti s vrácením poplatku, a to bez ohledu na počet dní zbývajících do termínu zkoušky. Pokud se uchazeč o zkoušku emailem nevyjádří do tří dnů ode dne doručení oznámení o zrušení termínu jinak, bude mu při zrušení termínu automaticky vrácen uhrazený poplatek za zkoušku, a to na účet, ze kterého byl odeslán. Pokud se uchazeč o zkoušku emailem nevyjádří do tří dnů ode dne doručení oznámení o změně termínu jinak, bude automaticky bráno za to, že uchazeč akceptoval termín nový.
    Průběh zkouškyheader_line.png
 1. Průběh zkoušky je veřejný.
   
 2. Odborná zkouška je písemná, probíhá prostřednictvím elektronického zkušebního systému, tzv. on-line testu.
   
 3. Administrativní zajištění zkoušky zabezpečuje Unicorn College k tomuto účelu pověřenými osobami (koordinátoři). Dozor nad samotným průběhem zkoušky a odbornou garanci zabezpečuje zkušební komise.
   
 4. Uchazeč je povinen se dostavit do místa konání zkoušky včas, podle pokynů, které mu byly sděleny spolu s elektronickým potvrzením přihlášky na zkoušku.  Pokud se uchazeč dostaví později, může mu koordinátor odborné zkoušky, případně samotná zkušební komise, odmítnout přístup do prostor, ve kterých zkouška probíhá. Takový uchazeč je považován za uchazeče, který se ke zkoušce nedostavil (bez nár
 5. oku na vrácení poplatku).
   
 6. Uchazeč se po dostavení na místo konání zkoušky ohlásí na místě registrace ke zkoušce. Zde předloží koordinátorovi všechny dokumenty, nutné pro splnění požadavků k vykonání odborné zkoušky (viz Požadavky pro uchazeče). Po ověření totožnosti obdrží uchazeč individuální heslo pro přístup do zkušebního systému a svým podpisem do prezenční listiny potvrdí správnost uvedených údajů, svoji přítomnost na zkoušce a převzetí individuálního hesla.
   
 7. Po vstupu do prostor, ve kterých zkouška probíhá, uchazeč zaujme místo určené mu k vykonání zkoušky. Uchazeč je povinen odložit veškerá zavazadla, mít vypnutý mobilní telefon a odložit svrchní oděv na místě určeném koordinátorem zkoušky.
   
 8. Koordinátor seznámí účastníky se způsobem vypracování písemné zkoušky prostřednictvím elektronického zkušebního systému (on-line testu), časovým limitem stanoveným k vykonání písemné zkoušky, způsobem ukončení testu, způsobem hodnocení otázek, pravidly chování v průběhu zkoušky a s důvody případného vyloučení ze zkoušky.
   
 9. Doba trvání zkoušky je 120 minut, předpokládaná délka teoretické části je 90 minut, praktické části 30 minut. Zkouška začíná běžet okamžikem, kdy uchazeč do zkušebního systému zadá individuální heslo, které obdržel pro přístup do zkušebního systému, a vyvolá spuštění testu. Od této chvíle může uchazeč odpovídat prostřednictvím elektronického zkušebního systému na položené otázky.
   
 10. V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze výpočetní techniku umístěnou na jemu přiděleném místě a dále pouze papír, který je ve zkušebním prostoru k dispozici, kalkulačku a psací potřeby.
   
 11. Uchazeč nesmí v průběhu zkoušky komunikovat s jiným uchazečem nebo jinak využívat cizí pomoci, používat pomocné materiály nebo nedovolené prostředky, pořizovat opisy zkušebního testu nebo výpisy z něj či jinak rušit průběh zkoušky.
   
 12. Pokud se uchazeč dopustí nedovoleného jednání podle odstavce 10, přítomná zkušební komise, resp. kterýkoli její člen, který nedovolené jednání zaznamenal, uchazeče poučí a upozorní jej, že pokud bude v tomto jednání pokračovat, bude ze zkoušky vykázán.
   
 13. Pokud uchazeč pokračuje přes upozornění podle odst. 11 v zakázaném jednání dle odst. 10, zkušební komise jej ze zkoušky vykáže. O této skutečnosti pořídí předseda zkušební komise zápis. Obsahem zápisu je identifikace vykázaného uchazeče, čas vykázání, popis jednání, které vedlo k vykázání uchazeče, vyjádření uchazeče, pokud ho uchazeč chce připojit, a podpis předsedy komise, která o vykázání rozhodla. Vykázaný uchazeč je povinen opustit místo konání zkoušky.
   
 14. Uchazeč je po celou dobu trvání zkoušky povinen umožnit všem členům zkušební komise kontrolovat, zda nedochází k zakázanému jednání podle odst. 10 (například umožní prohlídku místa, které mu bylo přiděleno pro účast na zkoušce, a pomůcek, které používá).
   
 15. Pokud v průběhu zkoušky dojde k poruše elektronického zkušebního systému, oznámí to uchazeč bezprostředně přítomné zkušební komisi. Běh doby trvání zkoušky se nejpozději okamžikem tohoto oznámení zastaví všem uchazečům, kterých se porucha týká. Trvá-li porucha déle než 45 minut, může uchazeč zkoušku ukončit s právem na vrácení poplatku nebo na bezplatné přihlášení ke zkoušce stejného druhu v jiném termínu.
   
 16. V průběhu trvání zkoušky může zájemce požádat zkušební komisi o poskytnutí přestávky a opustit místo konání zkoušky bez jakýchkoliv pomůcek. Opustit místo konání zkoušky během jejího trvání může vždy pouze jeden uchazeč. Po dobu přestávky se běh doby trvání zkoušky nepozastavuje. Předseda zkušební komise učiní záznam o této skutečnosti do protokolu dle čl. VI, který obsahuje jméno uchazeče, který opustil zkušební místnost, čas jeho odchodu a čas jeho příchodu.
   
 17. V případě, že uchazeč v testu narazí na otázku, která je podle jeho názoru neúplná, nedává smysl, či je nejednoznačná, může zkušební komisi požádat o její zaprotokolování. Zkušební komise tento podnět vyhodnotí v rámci zpracování Protokolu o průběhu zkoušky a Oznámení o výsledku zkoušky. Pokud komise vyhodnotí podnět jako oprávněný, náleží uchazeči za danou otázku maximální počet bodů.
   
 18. Po uplynutí časového limitu pro vykonání zkoušky elektronický zkouškový systém znemožní uchazeči odpovídat na další otázky a nejpozději tímto okamžikem je zkouška považována za ukončenou a předána k automatickému vyhodnocení.
   
 19. Pokud uchazeč ukončí vypracování testu před vypršením časového limitu pro vykonání zkoušky, může požádat pověřenou osobu o opuštění zkušební místnosti.
   
 20. Po ukončení zkoušky uchazeč opustí místo konání zkoušky podle pokynů pověřené osoby.
   
 21. Vyhodnocení výsledku zkoušky je automaticky zpracováno zkouškovým softwarem. Uchazeč se předběžný výsledek dozví okamžitě po ukončení zkouškového testu. O konečném výsledku zkoušky vydá zkušební komise všem uchazečům Oznámení o výsledku zkoušky, a to bez zbytečného odkladu po složení zkoušky, nejdéle do 30 dnů ode dne jejího konání. Oznámení je uchazeči zasláno poštou, nebo si jej uchazeč vyzvedne osobně. Zároveň je elektronická kopie oznámení přístupná z karty uchazeče (viz Organizační řád). O konečném výsledku zkoušky se dále vydává Osvědčení o vykonání odborné zkoušky, a to bez zbytečného odkladu po složení zkoušky, nejdéle do 30 dnů ode dne jejího konání. Osvědčení je uchazeči zasláno poštou, nebo si jej uchazeč vyzvedne osobně.
   
 22. Oznámení o výsledku zkoušky podepíše předseda zkušební komise. V Oznámení o výsledku zkoušky uvede zkušební komise datum a čas zkoušky, druh vykonané zkoušky a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení. Osvědčení o vykonání odborné zkoušky podepisují jednatelé Unicorn College s.r.o. a předseda zkušební komise. V Osvědčení o vykonání odborné zkoušky se uvedou identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala, identifikační údaje Unicorn College s.r.o., údaje o rozsahu odborné zkoušky podle druhů činností, údaje o datu konání zkoušky, podpisy oprávněných osob, a informace, že osvědčení se vydává na dobu 5 let od data vykonání odborné zkoušky.
   
 23. Uchazeč má právo na jedno nahlédnutí do jím vyplněného zkušebního testu. Nahlédnutí umožní koordinátor odborných zkoušek do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zájemce o nahlédnutí požádá, a to v pracovní den v obvyklé pracovní době.
    Opravné prostředkyheader_line.png
 1. Uchazeč může ve lhůtě 7 pracovních dnů od oznámení výsledku zkoušky podat žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. V odůvodnění žádosti uchazeč uvede, v čem spatřuje nesprávnost vyhodnocení výsledku zkoušky. Zároveň uvede na podporu svých tvrzení důkazy.
   
 2. Uchazeč může ve lhůtě 7 pracovních dnů od konání zkoušky podat odůvodněný protest proti vyloučení ze zkoušky. V odůvodnění uchazeč uvede zejména, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí o jeho vyloučení ze zkoušky, jaké skutečnosti podle jeho soudu nasvědčují tomu, že jeho vyloučení ze zkoušky bylo neoprávněné, navrhne na podporu svých tvrzení důkazy.
   
 3. Pro řešení opravných prostředků je svolána odvolací komise. Komise je svolána nejpozději 10 dní od podání podnětu uchazečem.
   
 4. Odvolací komise musí projednat podaný opravný prostředek ve lhůtě 30 dní od jeho doručení.
   
 5. Uchazeč je o výsledku řízení odvolací komise informován písemně.
    Ke staženíheader_line.png