logo
            EN    UA  
    Tomáš Heřtus
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Tomáš Heřtus
Název
Aplikace metody GTD v prostředí Unicorn Universe
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Styl dnešního pracovního procesu sebou nese mnohá úskalí, kterým pracující člověk musí neustále čelit. Stres, přepracovanost, velké množství pracovních úkolů, přesčasy a málo času jsou podle mnohých odborníků největšími problémy dnešního pracovního procesu. To vše vede ke snížení efektivity a výkonnosti práce. Z těchto podnětů vychází i stále se rozvíjející obory Time managementu a osobní realizace. Tyto obory analyzují postupy lidí a jejich pracovní návyky. Snaží se přinést do pracovního procesu nové postupy a zvýšit pracovní efektivitu lidí. Jedním z těchto přístupů je i metoda Getting Things Done.
Cílem mé bakalářksé práce bylo zanalyzovat a popsat základní principy metody Getting Things Done. Zaměřit se na její základní postupy a doporučené praktitky v oblasti osobní organizace. Zanalyzovat některé dnes dostupné programy pro podporu GTD. Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit důvěryhodnou a použitelnou implementaci metody GTD v internetové službě Unicorn Universe.
Bakalářská práce Aplikace metody GTD v prostředí Unicorn Universe se skládá ze tří částí. První část je teoretická a obsahuje analýzu a popis metody Getting Things Done. Jsou v ní popsány základní postupy, které metoda GTD zavádí do pracovního procesu a snaží se zvýšit jeho efektivitu.
Druhá část bakalářské práce je zaměřena na popis základních částí internetové služby Unicorn Universe. V této části jsou popsány všechny důležité funkčnosti a prvky systému, které byly použity pro následnou aplikaci metody GTD v prostředí Unicorn Universe.
Poslední část bakalářské práce je zaměřena na aplikaci metody Getting Things Done v prostředí Unicorn Universe. Obsahuje veškerou projektovou dokumentaci, včetně popisu všech realizovaných meta artefaktů, popis jednotlivých meta artefaktů. Dále se v této části nachází popis skriptů realizovaných v rámci implementace. Třetí část je doplněna o obrázky z funkčního systému implementovaného v systému Unicorn Universe v rámci této bakalářské práce.