logo
            EN    UA  
  Jásek Zdeněk
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Jásek Zdeněk
Název
Makroekonomická komparativní analýza české a německé ekonomiky
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Jásek Zdeněk.JPG
Předmětem bakalářské práce je formulace hodnocení ekonomického vývoje české a německé ekonomiky v období 2000 – 2013 na základě porovnání, analyzování, komentování a hodnocení vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů. Byly využity ukazatele exportu, importu, čistého exportu, měnového kurzu, míry inflace, míry nezaměstnanosti, hrubého domácího produktu, průměrné hrubé mzdy, mediánu mezd a státního dluhu.
Základní makroekonomické ukazatele vyjadřují aktuální stav konkrétních oblastí ekonomiky. Hlavním výstupem ze zjištěných analýz bude, které oblasti a jak v rámci České republiky je třeba zlepšit k dosažení vyšší ekonomické produktivity a stability.