logo
            EN    UA  
    Aleš Krajíček
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Aleš Krajíček
Název
Vývoj ekonomiky v průběhu transformace
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce

Anotace
Krajicek.JPEG
Tato bakalářská práce je zaměřena na přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Výchozí situace pro tento přechod je pro ČSR (ČSFR) spíše pozitivní, především pokud tuto situaci srovnáme například se státy, jako je Maďarsko nebo Polsko. Velice důleţitou kapitolou je Transformační strategie na počátku samotné transformace, protoţe ani vláda, ani Centrální banka a ani ekonomové neměli s transformací ţádné zkušenosti. Proto v tomto období docházelo k vůbec nejdůleţitějším rozhodnutím, jaké musela vláda v průběhu transformace udělat, a tato rozhodnutí dala naprostý základ celému průběhu transformace. Pro transformaci České ekonomiky byly důleţité pojmy jako Cenová liberalizace či liberalizace zahraničního obchodu, které proběhly hned v první fázi transformace (1990-1993). V dalších fázích transformačního procesu probíhalo mnoho dalších rozhodnutí, které prováděla vláda, nebo Centrální banka. I tato rozhodnutí byla velmi důleţitá. Snahou vlády bylo vytvořit široký soukromý sektor a dát tak prostor pro vznik zdravé konkurence, díky které by se trh řídil mnohem snáz, neţ za dob státních podniků, do kterých tekla spousta peněz bez jakéhokoli logického uváţení. Snahou centrální banky zase bylo udrţet a následně cílovat inflaci v předem stanovených inflačních pásmech. V květnu 1997 došlo k významné měnové krizi, jejíţ kořeny jsou v krizi v jihovýchodní Asii, která přispěla k nárůstu nedůvěry investorů ve všechny vznikající trhy. Důsledkem byl květnový útok na fixní kurz koruny, kdy domácí i zahraniční subjekty začaly v očekávání devalvace masivně prodávat koruny a nakupovat zahraniční měny. Centrální banka tak musela i přes veškeré snaţení udrţení fixního kurzu koruny zavést floating. Také se dostaneme k období po roce 2000, které sice uţ nebylo tak bohaté na transformační reformy či jiné krize, ale je to naopak důleţité období před vstupem do EU.