logo
            EN    UA  
 Jana Lébrová
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Jana Lébrová
Název
Česká národní banka a potenciál přijetí eura
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Hlavním cílem této bakalářské práce na téma Česká národní banka a potenciál přijetí eura, je zhodnotit přínosy a dopady na Českou republiku a Českou národní banku v případě přijetí eura a vstupu do eurozóny, které je podmíněno setrváním v Evropské unii.

Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První část se stručně věnuje historickému vývoji Evropské hospodářské a měnové unie, která popisuje jeho zásadní kroky až k založení současné podoby Evropské měnové unie.
Druhá část popisuje význam Evropské centrální banky a její funkci v rámci eurozóny.
Dále pak současnou funkci České národní banky, její měnovou politiku a její úkoly pro zavedení společné měny. S tím souvisí Evropský systém centrálních bank, do kterého by se měla Česká národní banka zařadit po vstupu do měnové unie.
V třetí části této bakalářské práce jsou definovány podmínky k zavedení eura v České republice, kde největší důraz je kladen na Maastrichtská kritéria. Poté následují dopady přijetí eura na Českou ekonomiku, zejména na HDP, na inflaci a na obyvatelstvo.
Ve čtvrté, praktické části, je analyzován průzkum veřejného mínění, který by měl přinést představu o většinovém názoru odborníků na přijetí eura v ČR.
Poslední část srovnává zkušenosti starých a nových členských států měnové unie. Shrnuje také dosavadní vývoj eurozóny po deseti letech od zavedení společné měny a hodnotí vhodné načasování vstupu ČR do eurozóny.
V závěru je pak uvedeno, proč podle mého názoru Česká republika není na přijetí eura připravena. V současné době, by náklady spojené se vstupem do eurozóny stále převyšovaly přínosy a česká ekonomika by utrpěla mnoho asymetrických šoků.

Proto je mým závěrem doporučení, aby ČR se zavedení jednotné měny prozatím nespěchala.