logo
            EN    UA  
  Pláteník Vojtěch
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Pláteník Vojtěch
Název
Řízení a motivace pracovníků v rámci outsourcingu ve strojírenství
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Pláteník Vojtěch.JPG
V této bakalářské práci se chci věnovat problematice řízení a motivace pracovníků v rámci outsourcingu ve strojírenství. Outsourcing je hojně využívaná cesta vedoucí k snižování nákladů. Nese s sebou výhody pružnosti a úspory z rozsahu a využití technologií externího dodavatele. Zároveň klade vyšší požadavky na manažery, kteří řídí externí zaměstnance s omezenými možnostmi jejich motivace. První, teoretickou část bakalářské práce chci zaměřit na výhody a rizika využití outsourcingu ve strojírenství, outsourcingu pracovních sil a s tím související úskalí. Firmy externě zadávají práce kreativní, jako jsou designérské, projekční, výzkum a vývoj, práce technické, jako například činnost technické kontroly či technologů a práce v dělnických profesích. Každá skupina externích zaměstnanců má svá vlastní specifika a požadavky na jejich řízení. Do hry vstupují rozdíly kulturní, sociální, náboženské, rozdílné pracovní návyky apod. Se všemi zmíněnými aspekty se manažeři externích pracovníků musí být schopni vyrovnat.
V teoretické části práce bych se chtěl zaměřit na motivaci z různých úhlů pohledu. Motivace se týká mnoha oborů jako je psychologie, sociologie teorie pracovní výkonnosti a dalších. Hlavním důvodem pro využití outsourcingu pracovních sil je úspora nákladů, a manažer externích pracovníků má proto velmi omezené možnosti finanční motivace. Obzvláště pracovníci v dělnických pozicích jsou na finanční motivaci velmi citliví. O to důležitější je práce manažera s nástroji nefinanční motivace. Závěrem teoretické části se proto budu věnovat možnostem využití různých stylů a nástrojů nefinanční motivace.
Druhou, praktickou část bakalářské práce budu věnovat dotazníkovému šetření. Výsledkem by mělo být porovnání využití motivačních nástrojů v různě velkých strojírenských firmách, které využívají outsourcing pracovních sil v některých jeho formách. Dále by z dotazníkového šetření mělo vyplynout, jak jednotliví manažeři externích zaměstnanců hodnotí efektivitu používaných motivačních nástrojů. Dotazníkové šetření by na příkladech z praxe také mělo ukázat, jak je možné motivaci externích zaměstnanců zlepšit.