logo
            EN    UA  
    Slavotínková Jana
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Slavotínková Jana
Název
Význam a funkcie reklamy v priamom predaji
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Slavotínková Jana.JPG
Téma Bakalárskej práce je „Význam a funkcie reklamy v priamom predaji“ v rámci spoločnosti Tupperware Czech Republic. V teoretickej časti sú definované základné pojmy z oblasti reklamy a priameho predaja. Ďalšia časť je venovaná predstaveniu spoločnosti a reklame, ktorú firma používa. Praktická časť sa zaoberá dotazníkovým výskumom, v ktorom boli dotazovaní zákazníci spoločnosti Tupperware.
Cieľom práce bolo zistiť, pomocou ktorého komunikačného nástroja sa zákazníci dozvedeli o spoločnosti, a ako na nich jednotlivé komunikačné nástroje pôsobia. Ďalším cieľom bolo zistiť, kto sú zákazníci spoločnosti Tupperware, a čo ich presvedčilo k tomu, aby sa stali zákazníkmi. Ďalšou úlohou bolo zistiť, kto je konkurencia spoločnosti. V závere zo všetkých získaných informácii navrhnem, na ktorý komunikačný nástroj a cieľovú skupinu zákazníkov by sa spoločnosť mala viac zamerať a vyhodnotím, kto je najväčší konkurent spoločnosti.