logo
            EN    UA  
  Urbančík Juraj
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Urbančík Juraj
Název
Business plán nakladatelství elektronických interaktivních učebnic
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Urbančík Juraj.JPG
Tato práce zpracovává podnikatelský záměr pro provozování nakladatelství elektronických interaktivních učebnic. Jejím hlavním cílem je ověření realizovatelnosti daného podnikatelského nápadu v podmínkách České republiky.
V první části práce je představen produkt interaktivních učebnic, jeho vývoj, jednotlivé prvky a distribuce. Následující analýza trhu vysokoškolských učebnic v České republice představuje fungování a strukturu daného odvětví, včetně popisu subjektů na trhu operujících. Poté je definován cílový trh, jeho velikost a ziskovost. Následuje analýza cílového zákazníka a jeho vybavenosti potřebnou technologií. Po popsání existujících příležitostí na trhu je provedeno srovnání s konkurenčními řešeními. Následně jsou představeny hlavní činnosti nakladatelství během prvního roku existence. Finanční část této práce provádí syntézu získaných poznatků a představuje model predikce prodejů v tříletém horizontu, během kterého se nakladatelství ukazuje jako rentabilní.
Závěrečnou kapitolou této práce je analýza možných rizik a jejich řízení.