logo
            EN    UA  
  Zajac Jaroslav
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Zajac Jaroslav
Název
Techniky a taktiky ovlivňování zaměstanců telekomunikační společnosti
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Zajac Jaroslav.JPG
Bakalářská práce na téma „Techniky a taktiky ovlivňování zaměstnanců telekomunikační společnosti“ je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části jsou definovány základní pojmy jako motivace a motiv, podrobně popsány typy motivací zaměstnanců, graficky znázorněn rozdíl mezi stimuly a motivy. Dále je zde popsána podstata a příčiny demotivace a její řešení, detailně rozebrané peněžní a nepeněžní nástroje motivace a popsané fáze motivačního procesu. Druhá, praktická část analyzuje stávající motivační systém v konkrétní telekomunikační společnosti. Byly zde stanoveny tři výzkumné hypotézy, které se dle průzkumu na zaměstnancích měly potvrdit nebo vyvrátit. Výsledky průzkumu jsou graficky zpracovány. V závěru práce jsou na základě výsledku průzkumu zpracovány návrhy a doporučení v oblasti motivace zaměstnanců.