logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Přijímací řízení > Přípravné kurzy
    Přípravné kurzy
header_line.png
  FAQ
right-menu_bottom-line.png
Pro zájemce nabízíme sadu intenzivních přípravných kurzů, jejichž cílem je prohloubit, doplnit či zopakovat znalosti vybraných předmětů. Naši budoucí studenti si pomocí kurzů mohou usnadnit nástup do 1. ročníku.
    Základy středoškolské matematiky
header_line.png
Délka kurzu
5 dní (pondělí - pátek) / 4 vyučovací hodiny denně
Termín konání
Termín bude upřesněn.
Základní cena
2 000,- Kč
Cílová skupina
Studenti, kteří matematiku již delší dobu intenzivně nepoužívají nebo si nejsou v této oblasti jisti.
Náplň kurzu
Cílem tohoto intenzivního kurzu je zopakovat a doplnit základy středoškolské matematiky, aby budoucí studenti mohli pokračovat ve studiu matematiky na Unicorn College.
Probírat se budou zejména tato témata:
 • zlomky, užití zlomků, matematické operace se zlomky,
 • mocniny a odmocniny, pravidla počítání s mocninami,
 • algebraické výrazy, polynomy, úpravy polynomů, matematické operace s polynomy,
 • rovnice, řešení lineárních rovnic, soustavy lineárních rovnic, řešení kvadratických rovnic,
 • nerovnice, řešení lineárních nerovnic, soustavy lineárních nerovnic,
 • funkce, lineární funkce, kvadratické funkce, vlastnosti funkcí,
 • geometrie, útvary v rovině a prostoru, množiny bodů dané vlastnosti,
 • analytická geometrie, bod, souřadnice, vyjádření přímky, odchylky, vzdálenosti.
Pozn.: Úlohy ke stipendijním testům budou probírány pouze okrajově.
    Základy programování v jazyce Ruby
header_line.png
Délka kurzu
5 dní (pondělí - pátek) / 4 vyučovací hodiny denně
Termín konání
Termín bude upřesněn.
Základní cena
2 000,- Kč
Cílová skupina
Studenti, kteří nemají žádné či mají minimální znalosti a zkušenosti s programováním.
Náplň kurzu
Cílem tohoto intenzivního kurzu je vysvětlení a procvičení základů programování v jazyce Ruby, abychom budoucím studentům pomohli lépe zvládnout výuku programování na Unicorn College.
Probírat se budou zejména tato témata:
 • seznámení s vývojovým prostředím a jazykem Ruby,
 • základní datové typy,
 • základní pojmy, proměnná, konstanta,
 • základní operátory,
 • terminálový vstup a výstup,
 • práce s řetězci, práce s datem a časem,
 • řídící struktury, podmíněné výrazy, cykly,
 • práce se soubory, vstup a výstup ze souboru,
 • procedury a funkce, vytváření a volání, předávání parametrů a návratová hodnota.
   Angličtina pro začátečníky
header_line.png
Délka kurzu
5 dní (pondělí - pátek) / 8 vyučovacích hodin denně
Termín konání
Termín bude upřesněn.
Základní cena
3 500,- Kč
Cílová skupina
Studenti, kteří mají nedostatečnou znalost angličtiny na to, aby v prvním ročníku začali na úrovni pre-intermediate.
Náplň kurzu
Cílem tohoto intenzivního kurzu obchodní angličtiny je, aby si budoucí studenti Unicorn College zopakovali a doplnili učivo v rozsahu Market Leader Elementary (New Edition).
 • konverzace,
 • gramatika,
 • slovní zásoba.
Témata
Dovednosti
 • Hláskování
 • Číslovky
 • Dny, měsíce, datum, čas
 • Názvy zaměstnání
 • Popis osob
 • Práce a volný čas
 • Cestování
 • Jídlo
 • Internet
 • Schopnosti a dovednosti
 • Popis firmy
 • Firemní kultura
 • Trhy
 • Představení se
 • Prezentace
 • Telefonování
 • Diskuze
 • Pohovor
 • Rezervace
 • Dohodnutí schůzky
 • Reakce na problém
 • CV
Gramatika
 • Přítomný čas prostý
 • Přítomný čas průběhový
 • Předpřítomný čas
 • Přítomný čas prostý vs. přítomný čas průběhový
 • Minulý čas prostý vs. předpřítomný čas
 • Minulý čas prostý - tvorba záporu a otázky
 • Vyjadřování budoucnosti (přítomný čas průběhový, going to, will)
 • Have got
 • Some / any
 • Doplňovací otázky (Wh- questions)
 • Stupňování (much / a lot, a little / a bit)
Základní literatura
 • Market Leader (Elementary) New Edition - Course Book
Doporučená literatura
 • Market Leader (Elementary) New Edition - Practice File
 • Raymond Murphy: Essential Grammar in Use - Third Edition
 • Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use - Elementary
   Cenové balíčky
header_line.png
Balíček
Kurzy
Cena
Dva v jednom
1. Základy středoškolské matematiky
2. Základy programování v jazyce Ruby
3 500 Kč
Tři v jednom
1. Angličtina pro začátečníky
2. Základy středoškolské matematiky
3. Základy programování v jazyce Ruby
6 000 Kč
   Přihláškaheader_line.png
Angličtina pro začátečníky
Základy středoškolské matematiky
Základy programování v jazyce Ruby
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon

  Informace o platbě
header_line.png
Platbu je možné uhradit jedním z následujících způsobů:
 • bankovním převodem,
 • poštovní poukázkou typu A,
 • v hotovosti na studijním oddělení.
Číslo účtu
35-2147930287/0100
Konstantní symbol
0308
Variabilní symbol
Rodné číslo pro státní příslušnost Česká nebo Slovenská republika (bez lomítka, i s čísly za lomítkem), u ostatních státních příslušníků datum narození (ve formě ddmmrrrr)