logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Studium > Průběh studia
    Průběh studia
header_line.png
 
right-menu_bottom-line.png
Unicorn College nabízí vysokoškolské studium v prezenční, kombinované a individuální formě studia. Doporučená délka studia jsou 3 roky.
Akademický rok je rozdělen do dvou semestrů, na zimní a letní. Semestr se skládá z 12 týdnů výuky a cca z 6 týdnů zkouškového období.
Každý akademický rok je zahájen zápisem do ročníku, při kterém si student vybírá předměty, které chce v daném roce studovat. V průběhu prvních 14 dnů výuky v semestru může student provést korekci zapsaných předmětů, tzn. dodatečně si zapsat či odzapsat předměty, případně provést změnu studijní skupiny.
Nedílnou součástí studia je informační systém Unicorn Universe, prostřednictvím kterého nabízíme našim studentům ucelenou elektronickou podporu studia.
U vybraných předmětů jsou vypisována doučování (zpravidla se jedná o předměty Matematika 1 a 2, Základy objektově orientovaného programování, Webové technologie, Mikroekonomie), na kterých je se studenty opakována vyučovaná látka a často na nich mají možnost absolvovat "zkoušku na nečisto".
 
    Formy výuky
header_line.png
Prezenční studium
Výuka probíhá formou pravidelných přednášek a seminářů. Časová náročnost přímé výuky ve škole je cca 20-25 vyučovacích hodin týdně.
U vybraných předmětů je studium doplněno 2 denním intenzivním workshopem.
Součástí studia je odborná praxe.
Kombinované studium
Výuka probíhá formou samostudia a víkendových tutorialů, které se konají 1x měsíčně.
U vybraných předmětů je studium doplněno 2 denním intenzivním workshopem (pro studenty kombinované formy jsou určeny víkendové termíny).
Večerní kurzy
U vybraných předmětů, které vyžadují intenzivní přípravu (např. Anglický jazyk, Matematika, Mikroekonomie, Webové technologie, Základy objektově orientovaného programování) vypisujeme večerní kurzy.
Kurzy probíhají ve večerních hodinách (nejdříve od 16:30) v pracovních dnech a jsou určeny studentům, kterým nevyhovuje výuka v tutoriálech a kteří preferují častější procvičování.
Kurzy jsou placené a cena se pohybuje v rozmezí 2 000 - 2 500 Kč.
Individuální studium
Výuka probíhá zejména formou intenzivních víkendových setkání a průběžných konzultací s vyučujícími. Na začátku semestru proběhne úvodní setkání, na kterém se student seznámí s náplní zapsaných předmětů, které má v semestru absolvovat. Vyučující jej upozorní na klíčová témata a identifikuje silné a slabé stránky studenta v jednotlivých tématech. Na konci setkání si student s jednotlivými pedagogy sestavuje studijní plán, ve kterém je specifikován zejména počet a rozsah konzultací.
    Kreditní systém
header_line.png
Na Unicorn College používáme kreditní systém. Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů podle jeho náročnosti. Většinou se pohybuje mezi 3 - 6 kredity za předmět.
Absolvováním každého předmětu získává student příslušný počet kreditů daného předmětu. Za celé studium musí student získat minimálně 180 kreditů. Pro postup do dalšího ročníku musí student získat minimálně 36 kreditů za akademický rok.
Kreditní systém umožňuje studentovi rozložit studijní zátěž až do 5 let studia.
    Systém hodnocení předmětů
header_line.png
Hodnocení předmětů se skládá z průběžného a závěrečného hodnocení. Známka je odvozena na základě celkového součtu bodů z jednotlivých složek hodnocení. Student musí pro absolvování předmětů získat min. 60% bodů z průběžného nebo závěrečného hodnocení.
Nedílnou součástí průběžného hodnocení jsou u většiny předmětů testy. Pro každý test jsou vypisovány 2 termíny, řádný a náhradní. V případě, kdy se studentovi nepodaří v těchto termínech získat požadovaný počet bodů, je možné si zažádat o mimořádný či individuální termín testu.
Závěrečné hodnocení je nejčastěji realizováno ústní zkouškou nebo testem.
Studenti, kteří v průběhu semestru získali alespoň min. počet bodů z průběžného hodnocení mají možnost složit závěrečné hodnocení v semestru následujícím.
    Projektová výuka
header_line.png
Nedílnou součástí studia našich studentů je projektová výuka, která slouží k naplňování hlavního cíle naší vysoké školy. Tím je propojit znalosti napříč vyučovanými předměty a aplikovat teorie v praxi.
Intenzivní workshopy
V předmětech Management, Marketing a Řízení lidských zdrojů se naši studenti účastní intenzivních workshopů. Ty jsou vedeny zkušenými lektory, kteří jsou pečlivě vybíráni z řad spolupracujících odborníků z praxe.
Studenti díky workshopům získávají jedinečnou příležitost seznámit se s ověřenými postupy a v průběhu řešení projektů je s lektory diskutovat. Během workshopu studenti v týmech řeší projekty, na jejichž vypracování mají 24h. Každý tým si volí svého projektového manažera, který nejprve musí vytvořit záměr projektu (A4) a ujasnit si tak, co je cílem řešené úlohy. Spolu s tím navrhne projektový plán a organizační strukturu týmu. Následně ředitel projektu zadává svým spolužákům úkoly tak, aby ve stanoveném termínu úspěšně zrealizovali projekt. Na závěr celý tým prezentuje své výstupy lektorům.
Studenti si díky těmto projektům vyzkouší vytvořit úvodní studie, strategické plány společností, marketingové strategie, řeší úlohy spojené s restrukturalizací podniků nebo navrhují systémy hodnocení pracovníků.
Celosemestrální projekty
V předmětu Úvod do architektur informačních systémů se studenti velice věrným způsobem seznamují s návrhem informačních systémů. Pro studenty máme připravena zadání informačních systémů a jednotlivé týmy mají přiřazeny své zástupce klientů a pro vybrané platformy i své technologické konzultanty.
V průběhu semestru ředitel projektu vytváří pravidelné týdenní reporty, 1x za 14 dní má celý tým pravidelná setkání s vedoucím semináře. V průběhu semestru si studenti domlouvají schůzky se zástupcem klienta. Na kontrolním dnu v polovině semestru studenti seznamují vedoucího daného semináře, technologické konzultanty a zástupce klientů s aktuálním stavem projektu. Na konci semestru jednotlivé týmy prezentují své výstupy. Závěrečných prezentací se účastní i zástupci našich obchodních partnerů (např. Česká spořitelna, Microsoft, Apple).
Díky tomuto projektu si studenti vyzkouší navrhnout informační systém, sepsat technický projekt a implementovat prototyp informačního systému.
    iPad jako nedílná součást výuky
header_line.png
iPady na Unicorn College intenzivně využívají jak studenti tak vyučující. Vyučující používají iPady při výuce k promítání interaktivních přednášek na Apple TV a také využívají aplikace typu NearPod pro komunikaci se studenty přímo při výuce. Studenti pomocí iPadů prezentují výsledky svých školních úloh vyučujícímu a ostatním studentům.
iPady díky své mobilitě zjednodušují našim studentům a vyučujícím přístup k informacím, které potřebují pro výuku a úspěšné studium na Unicorn College. Výuka s pomocí iPadů umožňuje vyučujícím přenášet na studenty maximum informací a zkušeností interaktivní formou.
    Zapojení obchodních partnerů do výuky
header_line.png
Velice často jsou u nás přednášky vedeny zástupci našich obchodních partnerů, zejména z řad finančních institucí nebo technologických společností.
Není výjimkou je potkat i na zkouškách, které jsou všechny veřejné a kde musí studenti obhájit svůj názor. Tímto mimo jiné studenti získávají jedinečnou zkušenost s argumentací a prezentací svých názorů před často vysoce postavenými a především nezávislými manažery či specialisty.
Studenti se mohou setkat s přednášejícími například ze společností Allianz, Burza cenných papírů Praha, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, Telefónica O2, Unicorn, Vigour.
Studenti také mohou využít některou z mnoha pracovních nabídek, jež pro ně mají naši partneři připravené.